Onyasai

Onyasai

This restaurant chain serve Shabu shabu. Shabu shabu is a Japanese dish eat sliced beef…